Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2003

Νόμοι που προνοούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των προσώπων στην εργασία σ' όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και για την προστασία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία σε σχέση µε τις δραστηριότητες προσώπων στην εργασία.

A/A

ΝΟΜΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ

1.

Ν. 89(Ι)/96

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3096, 1.11.96

1.1.1997

2.

Ν. 158(Ι)/2001

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3565, 31.12.2001

31.12.2001

3.

Ν. 25(Ι)/2002

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3590, 29.3.2002

1.1.2003

4.

Ν. 41(Ι)/2003

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3715, 23.5.2003

23.5.2003

5.

Ν. 99(Ι)/2003

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3739, 25.7.2003

25.7.2003

 

Ο παρών Νόμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία.

Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε όλους τους Δημόσιους ή ιδιωτικούς Τομείς δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής κλπ.)

 

Κανονισμοί

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24/6/92

Γίνεται προσέγγιση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια ως εξής:

  1. Στα τρία στάδια εκτέλεσης ενός έργου:
    Σχεδίασης (σχεδιαστήριο), Οργάνωσης εργοταξίου (διαπραγμάτευσης προσφορών), Εκτέλεσης των εργασιών,
  2. Κατά τις μελλοντικές εργασίες στο εργοτάξιο και την τακτική συντήρηση του έργου.

 

Διευρύνονται οι υποχρεώσεις Εργοδοτών, Εργοδοτουμένων, τους Κυρίους των Έργων και τους Μελετητές δημιουργώντας μια αλυσίδα ευθύνης όλων των συντελεστών ενός έργου, δηλαδή, Κυρίων του Έργου (ιδιοκτητών, διαχειριστών, επιχειρηματιών ανάπτυξης), Αναδόχων (Μελετητών, Σχεδιαστών), Εργοδοτών (εργοληπτικών επιχειρήσεων και άλλων εργοληπτών), Εργοδοτουμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών (αυτοεργοδοτουμένων, τεχνιτών).

Περιλαμβάνονται πρόνοιες για το διορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, δηλαδή, του Συντονιστή κατά την εκπόνηση μελέτης του έργου και του Συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου.

Σχέδιο ασφάλειας και υγείας, Φάκελος ασφάλειας και υγείας και εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

 

Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

Σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία: 89/391 του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989

Οι Κανονισμοί επιβάλλουν υποχρεώσεις στους εργοδότες για την εκτίμηση του κινδύνου και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων.

Επιβάλλουν επίσης στους εργοδότες την υποχρέωση για εγκαθίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, την ανάγκη εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας, εκκένωσης των χώρων εργασίας, ενημέρωσης των εργοδοτουμένων τους καθώς και την υποχρέωση διαβούλευσης με αυτούς.

Οι Κανονισμοί επιβάλλουν επίσης υποχρεώσεις στους εργοδοτούμενους σε θέματα ασφάλειας και υγείας και διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας τους.

 

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30/11/89

Οι Κανονισμοί έχουν ως στόχο τον καθορισμό ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας κυρίως όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και έχουν γενική εφαρμογή σε κάθε χώρο στον οποίο βρίσκονται πρόσωπα στην εργασία, περιλαμβανομένων και χώρων εργασίας προσώπων στην εργασία που εργάζονται στους τομείς των Υπηρεσιών και του Εμπορίου.

Η έκδοση των Κανονισμών αυτών γίνεται με βάση το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996.

 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία Εργοδοτουμένων με Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή με Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 184/2002)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991

Οι πιο πάνω Κανονισμοί εισάγουν διευθετήσεις για την προαγωγή της βελτίωσης των εργοδοτουμένων που εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας.

Σκοπός των Κανονισμών είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εργοδοτούμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας θα απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, του αυτού επιπέδου προστασία με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργοδοτούμενους.

Συγκεκριμένα οι Κανονισμοί επιβάλλουν τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις στον εργοδότη ή ανάλογα με την περίπτωση στο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που έχει την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση χρήστη του εργοδοτουμένου που εργοδοτείται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σχέση πρόσκαιρης εργασίας:

  • Ενημέρωση,
  • Κατάρτιση,
  • Ιατρική Παρακολούθηση,
  • Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης,
  • Παροχή πληροφοριών στο γραφείο ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright ©2010-2023 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP