Εκτύπωση

 

Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Α&Υ βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας. Για να μπορέσουν οι πρόνοιες αυτές να υλοποιηθούν στους εργασιακούς χώρους είναι βασικό στοιχείο να καταγραφούν κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, η προσαρμογή τους στους εργασιακούς χώρους και η συνεχής βελτιστοποίησή τους με στόχο τόσο την ενημέρωση του προσωπικού που θα τις εφαρμόσει όσο και η υλοποίησή τους στην πράξη.

Η καταγραφή αυτή επιτυγχάνεται με τη μορφή διαδικασιών και οδηγιών στις οποίες τεκμηριώνεται:

με γνώμονα την κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας σε κάθε Θέση Εργασίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις εκτεταμένων και υψηλής επικινδυνότητας εγκαταστάσεων ο αριθμός των εγγράφων αυτών είναι σημαντικός και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Α&Υ.